Google Chrome Beta分支更新到v3.0.195.10

Google Chrome的Beta分支今天刚刚更新至3.0.195.10版本,主要是修复了一些稳定性方面的问题,同时新增了以下功能: 
1、新设计的新标签页; 
2、地址栏外观升级; 
3、官方皮肤支持;

在线安装:Google Chrome 3.0.195.10 Beta

Smilie Vote is loading.

发表评论

发表评论

*

沙发空缺中,还不快抢~